Ziekenhuis

Wat betaalt BELTA-TBnet

Alle medische interventies in het kader van
Voor meer details, raadpleeg het protocol van BELTA-TBnet.

Factureren aan BELTA-TBnet

Het ziekenhuis stuurt de facturen rechtstreeks aan BELTA-TBnet:
  • Raadplegingen op de externe raadpleging
Vermeld de naam van de patiënt, de naam van de arts, de datum van de raadpleging en de RIZIV code van de uitgevoerde raadpleging.
  • Radiografische en labo-onderzoeken
De factuur dient duidelijk te specificeren om welke raadplegingen, radiografische of laboratoriumonderzoeken het gaat, met vermelding van de
RIZIV-codes. De desbetreffende facturen mogen enkel de door BELTA-TBnet terug te betalen uitgaven vermelden.
  • Tweedelijnsgeneesmiddelen
Vermeld de naam van de patiënt en de hoeveelheid en de prijs van elk geneesmiddel. Uit het buitenland ingevoerde geneesmiddelen worden integraal terugbetaald mits voorleggen van alle relevante facturen (aankoop, transport, administratieve kosten). Magistrale bereidingen worden eveneens terugbetaald.
  • Daghospitalisatie
voor toediening amikacine
  • Patiënten met mutualiteit
Voor dergelijke patiënten wordt aangedrongen op een derdebetalersregeling waarbij de door de mutualiteit terugbetaalde bedragen rechtstreeks aan het ziekenfonds gefactureerd worden. Het remgeld wordt dan ten laste genomen door BELTA-TBnet. Aangezien het verkieslijk is dat BELTA-TBnet het deel van de patiënt rechtstreeks aan het ziekenhuis of de zorgverstrekker betaalt, dient het remgeld niet aan de patiënt maar aan BELTA-TBnet gefactureerd te worden. Er moet dan wel over gewaakt worden dat BELTA-TBnet enkel gefactureerd wordt voor het deel van de uitgaven dat niet door de mutualiteit wordt terugbetaald.

De gegevensoverdracht dient te gebeuren op zulke wijze dat de privacy van de betrokken persoon gerespecteerd wordt, conform de Europese Verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Voor meer uitleg kan onze privacy policy geconsulteerd worden.